UNISWAP tokenlarının %97'si scam!

Merkeziyetsiz kripto varlık platformlarından (#DEX) #uniswap üzerine yapılan bir araştırmada, söz konusu platformda yer alan tokenların %97’sinin dolandırıcılık amaçlı olduğu tespit edilmiş.

Çalışmada Uniswap üzerinde listelenen 27.588 token incelenmiş, 631 tanesinin kötü amaçlı olmadığı, 26.957 tanesinin ise kötü niyetli olduğu makine öğrenmesi algoritmaları ile değerlendirilmiştir.

Uniswap kripto varlıklar arasında 4.6 milyar $ ile 17. Sırada yer almakta.

Mazorra, B., Adan, V., & Daza, V. (2022). Do not rug on me: Zero-dimensional Scam Detection. arXiv preprint arXiv:2201.07220.

#crypto #cryptoassets #cryptocurrencies #defi #bitcoin #ethereum

--

--

Cryptocurrency Portfolio Management Company

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store