KRİPTO PARA BİRİMLERİNDE “PUMP-AND-DUMP”: SOSYAL MEDYA, HUKUKİ VE ETİK BELİRSİZLİK

Bu makalede yazar, kripto ticareti yapan bir “pump-and-dump” grubunun, bir kripto para birimi hakkında olumlu yanlış bilgileri yaymak için sosyal medyayı kullanan, değerini geçici olarak şişirmek ve büyük miktarda para toplamak için kullanan grupların bir üyesi olarak kişisel deneyimini açıklamaktadır. Kripto para piyasalarının doğasını, kripto ile ilgili sosyal ağları, şişir ve boşalt fenomenini, sosyal ve ekonomik etkilerini ve etik kaygıları tartışmaktadır. Ortak bir felsefe ve kâr amacı etrafında toplanan bu gruplar, yeni kripto yatırımcılarını kandırmak için sosyal medya dezenformasyon kampanyalarını kullanmışlar ancak, çoğu zaman fakir ve hırslılardan çalmanın yasal ve etik açmazını kabul etmemişlerdir.

Makale için tıklayınız.

Cryptocurrency Portfolio Management Company

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store